Lời chào
Bản đồ phường Bồng Sơn
Văn bản, chính sách mới
Số: 337/UBND-VX
Tên: (V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Số: 48/UBND-VX
Tên: (V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Số: 46/UBND-VX
Tên: (V/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Số: 42/UBND-VX
Tên: (V/v triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Số: 130/UBND-VP
Tên: (V/v chủ động ứng phó với siêu bão Goni đang hoạt động ở phía đông Phi-líp-pin)
Số: 129/UBND-VP
Tên: (V/v triển khai cấp bách công tác ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn phường)
Số: 127/UBND-VP
Tên: (Về việc chủ động ứng phó với bão Molavel (số 9))
Số: 117/UBND-VP
Tên: (Về việc tập trung chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8 gây mưa, lũ trên địa bàn phường Bồng Sơn)
Số: 24-CV/ĐU
Tên: (Về việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng)
Số: 53/TB-UBND
Tên: (Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025)
Số: 110/UBND-VP
Tên: (Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 6)
Số: 107/UBND-VP
Tên: (Về việc chủ động phòng, chống thiên tai; ứng phó áp thấp nhiệt đới trên địa bàn phường năm 2020)
Số: 108/UBND-VP
Tên: (V/v chủ động ứng phó với vùng thấp trên biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ trên địa bàn phường)
Số: 177/GM-UBND
Tên: (Giấy mời: Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn tổ chức đối thoại với các hộ dân về dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn)
Số: 103/UBND-VX
Tên: (Về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường)
Số: 90/UBND-VX
Tên: (Về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường)
Số: 79/UBND-VX
Tên: (Về việc tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường)
Thông kê
Lượt truy cập : 1
Hôm nay : 4
Thời tiết