CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG BỒNG SƠN

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG BỒNG SƠN

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN LƯƠNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG BỒNG SƠN

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TRUNG HÒA

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân  phường Bồng Sơn)

1. Ông Nguyễn Văn Thông   - Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn

          Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành công việc của UBND phường, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 71 Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.

          Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Quân sự, Công an, Tư pháp, công tác tiếp công dân, cải cách hành chính; công tác dân vận chính quyền, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển.

 2. Các Phó Chủ tịch UBND phường: Chịu trách nhiệm cá nhân về phần công tác của mình trước HĐND phường, UBND phường và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về các lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:

 a. Ông Nguyễn Lương                   - Phó Chủ tịch UBND phường

             Làm nhiệm vụ Thường trực, giúp Chủ tịch UBND phường điều hành các công việc của UBND phường khi Chủ tịch đi vắng. Trực tiếp phụ trách các ngành và lĩnh vực: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại – Dịch vụ; Nông – Lâm nghiệp; Tài chính; Quản lý các Dự án xây dựng; Quản lý đất đai, Tài nguyên & Môi trường; Công tác bồi thường, GPMB; Phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; giải quyết các đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

  b. Ông Nguyễn Trung Hòa             - Phó Chủ tịch UBND phường

          Phụ trách các ngành và lĩnh vực thuộc khối Văn hóa - Xã hội, cụ thể: Giáo dục & Đào tạo; Văn hóa – Thể thao, Thông tin tuyên truyền; Đài truyền thanh; Tín ngưỡng, Tôn giáo, Dân tộc và Thanh niên; Lao động, Thương binh & Xã hội; Thi đua – Khen thưởng; Y tế, giảm nghèo, khuyến học; Dân số, gia đình & trẻ em, các chương trình chính sách xã hội; Quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và hành lang an toàn giao thông đường bộ; Quản lý Nghĩa trang nhân dân; các Hội đặc thù (Hội NCT, TNXP, CTCT, HKH…) các Hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực phụ trách; giải quyết đơn thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.