Bồng Sơn là địa phương có lịch sử lâu đời và truyền thống văn hóa đặc sắc, là Trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa cấp phủ, huyện, quận, xã, thị trấn đã hơn 550 năm. Đến tháng 7/1471, nhà Lê cho lập phủ Hoài Nhơn có ranh giới từ đèo Bình Đê đến Đèo Cả; phủ Hoài Nhơn gồm có 03 huyện: Bồng Sơn, Phù Ly, Tuy Viễn. Dù nhiều lần bị chia tách để thành lập các đơn vị hành chính mới nhưng huyện Bồng Sơn vẫn tồn tại cho đến cách mạng tháng Tám thành công.

Theo sắc lệnh 63 của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đầu năm 1946 bãi bỏ cấp phủ, châu, tổng, hình thành hệ thống chính quyền tỉnh, huyện, xã. Bồng Sơn thời điểm năm 1946 gồm 2 xã: xã Bồng Sơn và xã Hòa Thiện. Đến tháng 2/1948 hợp nhất xã Minh Tân (Hoài Tân) và xã Hòa Thiện, lấy tên là xã Bồng Sơn. Đầu năm 1949 đổi thành xã Bồng Tân. Tháng 6/1950, tách phần của xã Minh Tân trước đây thành lập xã Hoài Tân, phần còn lại của Bồng Tân thành xã Bồng Sơn.

             Ngày 16/02/1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 15-HĐBT ngày 19/02/1986 chia xã Bồng Sơn thành 02 đơn vị hành chính là: xã Hoài Tiến và thị trấn Bồng Sơn (thị trấn huyện lỵ huyện Hoài Nhơn). Cuối năm 1993, Đảng bộ và Nhân dân xã Hoài Tiến xem xét trên cơ sở nguyện vọng của nhân dân đã đề nghị Hội đồng nhân dân xã, Hội đồng nhân dân huyện và các ngành có liên quan cho đổi tên hành chính xã Hoài Tiến thành xã Bồng Sơn Tây, xã Bồng Sơn Tây chính thức hoạt động từ tháng 10/1993.

          Đến giữa năm 1994, theo nguyện vọng của Nhân dân huyện Hoài Nhơn, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/CP ngày 11/7/1994 điều chỉnh một số đơn vị hành chính cấp xã, trong đó sát nhập xã Bồng Sơn Tây vào thị trấn Bồng Sơn thành thị trấn Bồng Sơn.

          Ngày 22/4/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020. Phường Bồng Sơn chính thức hình thành từ ngày 01/6/2020 cho đến nay.

Ban biên tập (tổng hợp)