HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE - TRUY VẾT TIẾP XÚC: CÙNG CẢ NƯỚC CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19