Lời chào
Bản đồ phường Bồng Sơn
Văn bản, chính sách mới
Số: 13/UBND-VX
Tên: (V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường.)
Số: 96/UBND-VX
Tên: (V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Số: 93/UBND-VX
Tên: (Thông báo Về việc treo Quốc kỳ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2021)
Số: 177/UBND-VX
Tên: (V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường theo chỉ đạo của UBND thị xã Công văn số 1200/UBND-VX ngày 08/12/2020)
Tên: (V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Tên: (V/v chủ động triển khai ứng phó với cơn bão số 13 (Vamco) trên địa bàn phường)
Tên: (V/v cảnh báo lũ lớn và sạt lở đất trên địa bàn phường)
Số: 130/UBND-VP
Tên: (V/v chủ động ứng phó với siêu bão Goni đang hoạt động ở phía đông Phi-líp-pin)
Số: 129/UBND-VP
Tên: (V/v triển khai cấp bách công tác ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn phường)
Số: 127/UBND-VP
Tên: (Về việc chủ động ứng phó với bão Molavel (số 9))
Số: 117/UBND-VP
Tên: (Về việc tập trung chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8 gây mưa, lũ trên địa bàn phường Bồng Sơn)
Số: 24-CV/ĐU
Tên: (Về việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng)
Số: 53/TB-UBND
Tên: (Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025)
Số: 110/UBND-VP
Tên: (Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 6)
Số: 107/UBND-VP
Tên: (Về việc chủ động phòng, chống thiên tai; ứng phó áp thấp nhiệt đới trên địa bàn phường năm 2020)
Số: 108/UBND-VP
Tên: (V/v chủ động ứng phó với vùng thấp trên biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ trên địa bàn phường)
Số: 177/GM-UBND
Tên: (Giấy mời: Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn tổ chức đối thoại với các hộ dân về dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn)
Thông kê
Lượt truy cập : 1
Hôm nay : 2
Thời tiết