Lời chào
Bản đồ phường Bồng Sơn
Văn bản, chính sách mới
Số: 924/BND-VX
Tên: ([724/UBND- - 20/12/2021] V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.)
Số: 719/UBND-VX
Tên: ([719/UBND- - 16/12/2021] Về việc chủ động ứng phó cơn bão số 9(RAI) trên địa bàn phường)
Số: 615/UBND
Tên: ([615/UBND- - 27/10/2021] Về việc chủ động quản lý, chặt dọn cây xanh, chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn cho người và tài sản Nhân dân mùa mưa, bão năm 2021.)
Số: [594/UBND- 23/09/2021]
Tên: ([594/UBND- - 23/09/2021] Về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ trên địa bàn phường)
Số: [32/KH-UBND - 02/08/2021]
Tên: ([32/KH-UBND - 02/08/2021] Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19)
Số: [545/UBND- - 31/07/2021]
Tên: ([545/UBND- - 31/07/2021] V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn phường)
Số: 497/UBND-VX
Tên: ([497/UBND- - 03/07/2021] Về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Bồng Sơn)
Số: 188/UBND-VX
Tên: ([488/UBND- - 24/06/2021] V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Số: 87/TB-UBND
Tên: (Thông báo Về việc hướng dẫn tạo tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia)
Số: 409/UBND-VX
Tên: (V/v thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Số: 427/UBND-VX
Tên: (V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 788/UBND –VX ngày 30/5/2021)
Tên: (V/v tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại Công văn số 764/UBND-VX ngày 26/5/2021)
Số: 363/UBND-VX
Tên: (V/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Số: 345/UBND-VX
Tên: (V/v nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Số: 337/UBND-VX
Tên: (V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Số: 48/UBND-VX
Tên: (V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Số: 46/UBND-VX
Tên: (V/v tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường)
Thông kê
Lượt truy cập : 1
Hôm nay : 4
Thời tiết