Lời chào
Bản đồ phường Bồng Sơn
Văn bản, chính sách mới
Số: 129/UBND-VP
Tên: (V/v triển khai cấp bách công tác ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn phường)
Số: 127/UBND-VP
Tên: (Về việc chủ động ứng phó với bão Molavel (số 9))
Số: 117/UBND-VP
Tên: (Về việc tập trung chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8 gây mưa, lũ trên địa bàn phường Bồng Sơn)
Số: 24-CV/ĐU
Tên: (Về việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng)
Số: 53/TB-UBND
Tên: (Thông báo Về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng và băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025)
Số: 110/UBND-VP
Tên: (Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 6)
Số: 107/UBND-VP
Tên: (Về việc chủ động phòng, chống thiên tai; ứng phó áp thấp nhiệt đới trên địa bàn phường năm 2020)
Số: 108/UBND-VP
Tên: (V/v chủ động ứng phó với vùng thấp trên biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ trên địa bàn phường)
Số: 177/GM-UBND
Tên: (Giấy mời: Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn tổ chức đối thoại với các hộ dân về dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn)
Số: 103/UBND-VX
Tên: (Về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường)
Số: 90/UBND-VX
Tên: (Về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường)
Số: 79/UBND-VX
Tên: (Về việc tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường)
Số: 39/TB-UBND
Tên: (Thông báo Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020))
Số: 74/UBND-VX
Tên: (Về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong năm học mới 2020-2021)
Số: 71/UBND-VX
Tên: (Về việc phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại Công văn số 549/UBND-VX ngày 27/8/2020)
Số: 72/UBND-VP
Tên: (Về việc thực hiện chữ ký số; tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý Văn bản điện tử theo Công văn số 542/UBND-VP ngày 26/8/2020 của UBND thị xã Hoài Nhơn)
Số: 112TX/GM-UBND
Tên: (Giấy mời họp thông qua Dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã.)
Thông kê
Lượt truy cập : 1
Hôm nay : 1
Thời tiết