[06/NQ-UBBC - 26/02/2021] Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 19/04/2021 140 lượt xem
Danh sách file (1 files)