CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND PHƯỜNG BỒNG SƠN:

1.Khu phố 1

2. Khu phố 2

3. Khu phố 3

4. Khu phố 4

5. Khu phố 5

6. Khu phố 6

7. Khu phố Liêm Bình

8. Khu phố Phụ Đức

9. Khu phố Trung Lương

10. Khu phố Thiết Đính Nam

11. Khu phố Thiết Đính Bắc