CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG BỒNG SƠN

ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH BÁOTRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG BỒNG SƠN
ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG THANH LÂM