Phường Bồng Sơn:

 1. Diện tích tự nhiên: 17,39 Km2

 2. Dân số: 18.582 người (số liệu theo niên giám Thống kê năm 2020)

 3. Mật độ dân số: 1.068,5 (người/Km2)

 4. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 90% (Theo tỷ lệ đã thẩm định của Chi cục Thống kê thị xã Hoài Nhơn)

5. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019: chiếm 2,68%.

Nguồn: UBND phường Bồng Sơn