THỊ ỦY VIÊN, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN TRUNG ĐẠT

 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, 

CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN TỨC

PHÓ BÍ THƯ,CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN VĂN THÔNG

 

I. Ban Thường vụ Đảng ủy phường:

1. Đồng chí Nguyễn Trung Đạt, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bồng Sơn

2. Đồng chí Nguyễn Tức,  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồng Sơn.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn.

4. Đồng chí Trần Thị Phương Thảo,  Phó Chủ tịch HĐND phường Bồng Sơn.

5. Đồng Chí Nguyễn Lương, Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn.

6. Đồng chí Thái Quang Trung, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn.

II. Ban chấp hành Đảng ủy phường Bồng Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Đồng chí Nguyễn Trung Đạt, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bồng Sơn

2. Đồng chí Nguyễn Tức,  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồng Sơn.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn.

4. Đồng chí Trần Thị Phương Thảo,  Phó Chủ tịch HĐND phường Bồng Sơn.

5. Đồng Chí Nguyễn Lương, Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn.

6. Đồng chí Nguyễn Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn.

7. Đồng chí Thái Quang Trung, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn.

8. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bí thư Đoàn thanh niên phường Bồng Sơn.

9. Đồng Chí Trương Thanh Lâm, Trưởng Công an phường Bồng Sơn.

10. Đồng chí Trần Thanh Báo, CHT Quân sự phường Bồng Sơn.

11. Đồng chí Nguyễn Thy Phú, Công chức Tài chính - Kế toán

12. Đồng chí Phan Thanh Duy, Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường

13. Đồng chí Đặng Minh Phương, Công chức Văn phòng - Thống kê.

14. Đồng chí Ngô Văn Trung, CT Hội Nông dân phường Bồng Sơn.

15. Đồng chí Dương Thị Thúy Vi, Chủ tịch Hội LHPN phường Bồng Sơn.