Phường Bồng Sơn được chia làm 11 đơn vị khu  phố.

1. Khu phố 1

2. Khu phố 2
3. Khu phố 3
4. Khu phố 4
5. Khu phố 5
6. Khu phố 6
7. Khu phố Liêm Bình
8. Khu phố Phụ Đức
9. Khu phố Trung Lương
10. Khu phố Thiết Đính Nam
11. Khu phố Thiết Đính Bắc.