Thông báo Niêm yết công khai (Đợt 11/2020) danh sách các tàu đề nghị hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg